1. Algemeen - Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen e-shelf-labels - S&K Solutions GmbH (e-shelf-labels) en de contractpartner, betreffende de levering van producten (goederen) en het verrichten van arbeidsprestaties (diensten).

1.2 De contractpartner in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van deze overeenkomst handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de contractpartner maken geen deel uit van het contract, ook al zijn ze bekend, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Contractsluiting en schriftelijke vorm

2.1 Voorwerp van de overeenkomst zijn uitsluitend de verkochte goederen met de eigenschappen en kenmerken alsmede de bestemming volgens de speciale schriftelijke overeenkomst of de bij de goederen gevoegde beschrijving. Andere of verdergaande eigenschappen en/of een verdergaande bestemming worden slechts geacht te zijn overeengekomen indien deze door e-shelf-labels uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 De aanbiedingen van e-shelf-labels zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen, alsmede wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht in het kader van wat redelijk is, blijven voorbehouden. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere prestatiegegevens zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de contractant bindend de bestelde goederen af te nemen of de bestelde dienst te willen laten verrichten. e-shelf-labels is gerechtigd het in de bestelling opgenomen contractuele aanbod binnen vier weken na ontvangst door e-shelf-labels te aanvaarden.

2.4 De bevestiging en verklaring van aanvaarding door e-shelf-labels geschiedt schriftelijk of per telex (fax, e-mail). De te leveren dienst wordt in de bevestigingsbrief nader omschreven. De verklaring van aanvaarding door e-shelf-labels kan ook geschieden door levering van de goederen of uitvoering van de dienst voor de contractpartner.

2.5 De totstandkoming van de overeenkomst is afhankelijk van de juiste en tijdige levering door de leveranciers van e-shelf-labels. Dit geldt alleen in het geval dat e-shelf-labels niet verantwoordelijk is voor de niet-levering, in het bijzonder in het geval van het sluiten van een congruente dekkingstransactie met de leverancier van e-shelf-labels. De contractant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van de niet-beschikbaarheid van de goederen of de dienst. De tegenprestatie wordt onverwijld terugbetaald.

3. Prijzen, verdere kosten

3.1 De prijzen zijn genoteerd in EURO en gelden binnen Nederland vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting.

3.2 e-shelf-labels is gedurende 30 dagen aan de geoffreerde koopprijs gebonden, tenzij anders aangegeven. Daarbij is de bevestiging of de datum daarvan bepalend.

3.3 De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief verpakkings-, vracht-, porto-, verzekerings- en installatiekosten.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Bij niet zinvolle, onvoldoende of negatieve informatie (beoordeling door e-shelf-labels): Betaling vooraf. Anders, en tenzij anders overeengekomen, 10 dagen netto zonder aftrek vanaf de factuurdatum. Bij bestellingen uit het buitenland en/of levering in het buitenland: betaling vooraf.

4.2. e-shelf-labels kan overeengekomen betalingstermijnen met uitstel herroepen indien haar omstandigheden bekend worden die de inning van de vorderingen in gevaar kunnen brengen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor bepaalde soorten betalingen te weigeren.

4.3. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor de overeengekomen dienst per brief of elektronisch per e-mail te factureren.

4.4 De contractpartner heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door ons zijn erkend. De contractpartner kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

5. Annulering en vervolgkosten

5.1 Annulering door de contractant gaat noodzakelijkerwijs gepaard met vervolgkosten. De annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren (bv. brief, fax, e-mail). Bij annulering van een bestelling worden de tot het moment van annulering gemaakte kosten aan de koper in rekening gebracht.

5.2 Bij annulering van een klantspecifieke productie (bijv. individuele etikethouder, omslag of etiket) zijn de gemaakte kosten die van de productievoorbereiding, productieplanning en productievrijgave. Na schriftelijke goedkeuring van de productie of druk door de contractpartner moet bij een geplande annulering het vermelde factuurbedrag volledig worden betaald, omdat de productie dan niet meer kan worden stopgezet.

5.2 In geval van annulering komen de winstderving en de kosten van terugzending naar de leverancier/fabrikant pro rata voor rekening van de contractant; zijn de goederen zo bijzonder dat terugzending naar de fabrikant niet mogelijk is, dan komt 100% van het factuurbedrag voor rekening van de koper. De contractant ontvangt van e-shelf-labels een factuur voor de annuleringskosten, die binnen 10 dagen na ontvangst voldaan moet zijn.

6. Levering en uitvoering

6.1 Een overeenkomst van leveringsdata en leveringstermijnen of uitvoeringsdata en uitvoeringstermijnen komt slechts tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of bevestiging per telex van de datum door e-shelf-labels. Een dergelijke overeenkomst vormt geen vaststelling van een vaste datum transactie.

6.2 Indien de contractant kiest voor het herroepingsrecht wegens vertraging van e-shelf-labels, heeft hij geen recht op aanvullende schadevergoeding. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

6.3. e-shelf-labels is gerechtigd tot het doen van deelleveringen, voor zover dit voor de contractant redelijk is.

7. Overdracht van het risico

7.1 Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen gaat op de contractant over bij de overdracht, in geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. De overdracht geschiedt op dezelfde wijze indien de contractant in gebreke blijft bij de aanvaarding.

7.2 De kosten en het risico voor ingezonden onderdelen, hetzij voor verwerking, hetzij als monster, zijn voor rekening van de contractant. De verzekering van deze onderdelen is een zaak van de contractpartner en moet door hem op eigen kosten worden geregeld.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. e-shelf-labels blijft eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende bestelling met de contractpartner volledig zijn voldaan.

8.2 De contractpartner is verplicht de goederen met zorg te behandelen. Voor zover onderhouds- en controlewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de contractpartner deze regelmatig op eigen kosten uit te voeren.

8.3 De contractspartner is verplicht e-shelf-labels onmiddellijk op de hoogte te stellen van iedere toegang tot de goederen door derden, bijvoorbeeld in geval van beslaglegging, alsmede van beschadiging of tenietgaan van de goederen. De contractant dient e-shelf-labels onverwijld in kennis te stellen van elke eigendomswijziging van de goederen en van elke wijziging van zijn eigen vesting.

8.4. e-shelf-labels heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van contractbreuk door de contractant, met name in geval van betalingsachterstand of in geval van schending van een verplichting overeenkomstig artikel 2 en 3 van deze bepaling.

8.5 De contractant is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen zolang hij niet in gebreke blijft met de betaling. Verpanden en eigendomsoverdrachten zijn niet toegestaan. De contractpartner draagt aan e-shelf-labels alle aanspraken op het factuurbedrag over die hem door de doorverkoop jegens een derde toekomen. e-shelf-labels aanvaardt de overdracht. Na de overdracht is de contractpartner bevoegd de vordering te innen. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor de vordering zelf te innen zodra de contractpartner zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk nakomt en in gebreke blijft.

8.6 De verwerking van de zaken door de contractant geschiedt steeds in naam en voor rekening van e-shelf-labels als leverancier of fabrikant. Indien verwerking plaatsvindt met zaken die geen eigendom zijn van e-shelf-labels, verkrijgt e-shelf-labels mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de door e-shelf-labels geleverde zaken tot de overige verwerkte zaken. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. De contractant bewaart de (mede)eigendom van e-shelf-labels kosteloos.

9. Garantie voor goederen

9.1 De garantietermijn voor nieuwe goederen bedraagt ten opzichte van de contractant één jaar vanaf de levering van de goederen. Dit geldt niet indien de contractant het gebrek niet tijdig aan e-shelf-labels heeft gemeld. (Artikel 9.3) De garantie voor gebruikte goederen is uitgesloten. Voor door e-shelf-labels vrijwillig verleende garanties en ondersteuning gelden de desbetreffende servicecatalogi, die te vinden zijn op www.e-shelf-labels.com, in de brochures en aanbiedingen van e-shelf-labels, indien deze zijn overeengekomen. De aanspraak op garantie en support vervalt, tenzij uitsluitend originele verbruiksmaterialen van e-shelf-labels worden gebruikt. De garantie en waarborg vervalt eveneens in geval van schade veroorzaakt na de risico-overdracht.

9.2 Voor gebreken aan de goederen verleent e-shelf-labels in eerste instantie garantie door reparatie of vervanging naar haar keuze.

9.3 Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de contractant naar keuze een vermindering van de vergoeding (korting) of ontbinding van de overeenkomst (herroeping) eisen. De nakoming achteraf wordt met name niet geacht te zijn mislukt zolang de contractpartner e-shelf-labels geen redelijke termijn voor de nakoming achteraf heeft gesteld. In geval van een geringe tekortkoming, in het bijzonder in geval van kleine gebreken, is de contractant niet gerechtigd zich uit de overeenkomst terug te trekken. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor om gemelde gebreken ter plaatse bij de klant te laten controleren door professioneel gekwalificeerde medewerkers.

9.4 De contractant dient duidelijke gebreken (inclusief klachten over onjuiste of onvolledige leveringen) binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk aan e-shelf-labels te melden; daarnaast is de contractant verplicht om niet duidelijke gebreken binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan e-shelf-labels te melden. Anders is het uitoefenen van de aanspraak op garantie in beide gevallen uitgesloten. De tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek is voldoende om de termijn in acht te nemen. De contractpartner draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor de aanspraak, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de aanmaning. In het kader van de kennisgeving van het gebrek, moeten het gebrek en de manifestatie ervan zo gedetailleerd worden beschreven dat een onderzoek van het gebrek mogelijk is, en de eventuele uitsluiting van een bedieningsfout mogelijk is.

9.5 Indien de contractpartner op grond van een juridisch of materieel gebrek na het uitblijven van de prestatie van de overeenkomst afziet, kan hij geen aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding op grond van het gebrek. Indien de contractpartner kiest voor schadevergoeding na een mislukte nakoming achteraf wegens een gebrek waarvoor e-shelf-labels verantwoordelijk is en de goederen bij de contractpartner blijven, is de schadevergoeding beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de gebrekkige goederen, tenzij e-shelf-labels opzet kan worden verweten.

9.6 Als kwaliteit van de goederen geldt in beginsel alleen de productbeschrijving van e-shelf-labels. Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame van de fabrikant of derden vormen geen contractuele beschrijving van de kwaliteit van de goederen. Bij geringe afwijkingen van de goederen heeft de contractpartner in het bijzonder geen recht op vermindering van de koopprijs.

9.7 Bij klantspecifieke producties (bijv. etikethouders of panelen) gelden korte leveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid niet als wezenlijk plichtsverzuim in de zin van § 323 lid 5 zin BGB. Voorts is e-shelf-labels aansprakelijk voor lichtechtheid, variabiliteit en afwijking van kleuren in gedrukte producten, alsmede voor de kwaliteit van de laminering volgens de stand van de techniek. Geringe afwijkingen in de drukkleur ten opzichte van het kleurmonster of het drukklare artwork geven de klant niet het recht te klagen over de levering. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen proeven en oplagen en de vergelijking tussen twee producties.

9.8 Leveringen (inclusief gegevensdragers) door de contractpartner of door een door hem ingeschakelde derde zijn niet onderworpen aan enige controleplicht van e-shelf-labels.

9.9 In geval van een aanvullende prestatie dient de contractant de goederen in de originele verpakking aan e-shelf-labels te retourneren; de transportkosten zijn voor rekening van de contractant. Het risico van verslechtering en verlies van de goederen tijdens het retourtransport als gevolg van onjuiste verpakking komt volledig voor rekening van de contractpartner. Het retourtransport naar de contractant is tijdens de garantieperiode voor rekening van de leverancier en na de garantieperiode voor rekening van de contractant.

9.10. De contractpartner dient de proeven te controleren op zet- en andere fouten en drukklaar te retourneren of terug te sturen. e-shelf-labels is niet aansprakelijk voor fouten die de contractpartner over het hoofd ziet. Zetfouten worden kosteloos gecorrigeerd. Alle wijzigingen die nodig zijn in afwijking van het artwork, met name correcties door de klant en de auteur, worden gefactureerd volgens de eraan bestede arbeidstijd.

9.11. Indien de contractpartner gebrekkige montagevoorschriften ontvangt, is e-shelf-labels slechts verplicht montagevoorschriften te leveren die vrij zijn van gebreken en dit enkel indien het gebrek in de montagevoorschriften een goede montage verhindert.

9.12. Indien de contractant een garantieclaim tegen e-shelf-labels heeft ingediend en indien blijkt dat er geen sprake is van een gebrek of dat het geclaimde gebrek e-shelf-labels niet tot garantie verplicht, zal de contractant de daaruit voortvloeiende schade aan e-shelf-labels vergoeden, mits de contractant de claim tegen e-shelf-labels te wijten is aan grove schuld of opzet.

9.13. De garantie geldt niet in geval van gebreken die te wijten zijn aan een foutieve installatie, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, een verkeerde ingreep of een wijziging van het product door de contractant of een niet door e-shelf-labels gemachtigde derde. Voorts is de garantie niet van toepassing indien originele technische merktekens, zegels, serienummers of soortgelijke merktekens zijn gewijzigd of verwijderd. Gebreken die te wijten zijn aan bedrijfsslijtage en normale slijtage, bedieningsfouten en oneigenlijk gebruik, invloeden van buitenaf (werking met een verkeerde stroom- of spanningssoort, aansluiting op ongeschikte stroombronnen, brand, blikseminslag, explosie of netgebonden overspanning, vocht van welke aard dan ook) alsmede onjuiste of gebrekkige software en/of verwerkingsgegevens zijn uitgesloten van de garantie.

9.14. Overdracht van garantieclaims door de contractpartner is uitgesloten.

9.15. Schadeclaims van de contractpartner wegens een gebrek verjaren een jaar na levering van de goederen, tenzij e-shelf-labels opzet kan worden verweten.

9.16. Garanties in juridische zin worden niet verleend. Garanties van de fabrikant blijven hierdoor onaangetast.

10. Garantie voor prestaties

10.1 Voor gebreken in de prestatie verleent e-shelf-labels in eerste instantie garantie naar haar keuze door herstel of nieuwe productie.

10.2 Indien e-shelf-labels nakoming ernstig en definitief weigert, weigert het gebrek te verhelpen en nakoming achteraf wegens onevenredige kosten weigert, nakoming achteraf mislukt of voor de contractant onredelijk is, kan de contractant naar zijn keuze in plaats van nakoming slechts vermindering van de vergoeding (korting) of ontbinding van de overeenkomst (herroeping) en schadevergoeding in het kader van de beperking van aansprakelijkheid (artikel 12) verlangen. In de regel geldt de nakoming achteraf pas als mislukt na de tweede mislukte poging tot nakoming achteraf. In geval van een geringe schending van het contract, in het bijzonder slechts kleine gebreken, heeft de contractant niet het recht zich uit het contract terug te trekken.

10.3 Indien e-shelf-labels niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim als gevolg van een gebrek, is de contractant niet gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst.

10.4 Rechten van de contractant wegens gebreken verjaren een jaar na aanvaarding van de dienst. Dit geldt niet indien e-shelf-labels grove nalatigheid kan worden verweten, alsmede in geval van aan e-shelf-labels toe te rekenen lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of in geval van overlijden van de contractpartner. Een eventuele aansprakelijkheid van e-shelf-labels op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft eveneens onverlet.

10.5 In geval van bedrieglijk verzwijgen van gebreken of het aannemen van een kwaliteitsgarantie blijven verdere aanspraken onverlet.

10.6 De contractant ontvangt van e-shelf-labels geen garanties in juridische zin.

11. Eigendom en auteursrecht

11.1 De door e-shelf-labels voor de productie van de goederen gebruikte bedrijfsmiddelen, in het bijzonder films, drukplaten, litho's, drukplaten en staande types, blijven eigendom van e-shelf-labels, ook indien zij afzonderlijk worden gefactureerd, en worden niet geleverd.

11.2 De contractpartner is als enige aansprakelijk indien door de uitvoering van zijn opdracht rechten, in het bijzonder auteursrechten en industriële rechten van derden, worden geschonden. De contractpartner vrijwaart e-shelf-labels tegen dergelijke aanspraken van derden wegens inbreuk op rechten ter zake.

12. Beperkingen van aansprakelijkheid

12.1 e-shelf-labels is niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van niet-essentiële contractuele verplichtingen. In geval van licht nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid van e-shelf-labels beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe en evenredige gemiddelde schade naar gelang van de soort en de waarde van de goederen of de dienst; hetzelfde geldt voor licht nalatig plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van e-shelf-labels.

12.2 Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor vorderingen die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Voorts gelden deze beperkingen niet in geval van aan e-shelf-labels toe te rekenen lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of in geval van overlijden van de contractpartner.

13. Beperking van aansprakelijkheid voor door de contractant geleverde goederen

13.1 Door de contractant geleverd materiaal wordt, ongeacht de aard ervan, kosteloos aan e-shelf-labels geleverd. Tenzij anders overeengekomen verbindt de contractant zich ertoe 5% meer dan de te verwerken hoeveelheid te leveren ter dekking van normaal afval.

14. Slotbepalingen

14.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is in beginsel van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor het recht te kiezen dat van toepassing is op de vestigingsplaats van de contractpartner.

14.2 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is Passau en de plaats van uitvoering is Passau. e-shelf-labels behoudt zich het recht voor de vestigingsplaats van de contractpartner als bevoegde rechtbank te kiezen.

14.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert, onverminderd het bepaalde in § 306 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.